DIRTY BONNY ROTTEN THRASHES TOMMY PISTOL HARDCO...